Sarp Elektronik  
Alışveriş Sepetiniz Sepetiniz Boş Tutar 0 TL
Şifremi Unuttum?
Teslimat ve Garanti

Sitemiz tüketici haklar?n? korumay? en öncelikli kurallar? aras?nda tutmaktad?r. Bu nedenle, al??veri?leriniz s?ras?nda ya?ad???n?z ürün ve servis kaynakl? her türlü sorun titizlikle de?erlendirilmekte ve en k?sa sürede çözüme kavu?turulmaktad?r.

Sitemizden al??veri? yapan kredi kart? sahiplerinin güvenli?i ilk planda tutmaktad?r. Bu nedenle, ilk defa sipari? veren mü?terilerin sipari?lerinin tedarik ve teslimat a?amas?na gelebilmesi için öncelikle finansal bilgilerin do?rulu?unun onaylanmas? gereklidir , bu bilgilerin kontrolü için gerekirse kredi kart? sahibi mü?terilerle irtibata geçilmektedir.

Sipari? onay?n?n sa?l?kl? olarak al?nmas? halinde, sipari?ler kargoya teslim edildikten sonra en geç 4 i? günü ula?t?r?l?r.

Verdi?iniz sipari?lerde tedarikçi firmalar?n stoklar?nda nadiren de olsa bulunmayan ürünler yüzünden gecikmeler ya?anabilir. Bu gibi durumlarda irtibat telefonlar?n?zdan veya e-postan?zdan mutlaka size ula??larak haber verilecektir. Size ula?abilmemiz için lütfen ki?isel bilgilerinizi eksiksiz doldurunuz.

Sipari?lerinizde, "Teslimat Bilgileri " k?sm?nda "Alternatif Al?c?" k?s?mlar? dikkatle doldurulmal?d?r. Sipari?lerinizi, belirledi?iniz alternatif al?c?lar?n ancak kimlik ibraz? kar??l???nda teslim alabilece?ini unutmay?n?z.

Sipari?lerinizin teslimat? s?ras?nda nakit ödeme olana??n?z yoktur. Kargo ücretleri de al??veri? s?ras?nda ödendi?inden kargo firmas?na herhangi bir ödeme yap?lmas? sözkonusu de?ildir. Sizden kap?da ödeme istendiyse hiçbir ?ekilde ödeme yapmay?n?z ve paketi teslim almay?n?z.

Kargo'dan teslim ald???n?z paketi kargo görevlisinin yan?nda aç?p, sipari?inizi kontrol ediniz. Herhangi bir yanl??l?k veya eksiklik gördü?ünüz takdirde derhal bizimle irtibata geçiniz ve ?ade formunu doldurarak paketinizi Kargo Görevlisine teslim ediniz.

Sitemizde yurtd???na ve KKTC'ye teslimat yap?lamamaktad?r.

Tasarım ve Programlama: Mesut TUNGA