Sarp Elektronik  
Alışveriş Sepetiniz Sepetiniz Boş Tutar 0 TL
Şifremi Unuttum?
?ade ve ?ptal

?ade etmek istedi?iniz ürünün tahrip edilmemi?, kullan?lmam?? veya tekrar sat?labilirli?inin bozulmam?? olmas? gerekmektedir.

Ürün, faturas? ile beraber iade edilmelidir. Ürün faturas? gönderilmemi? veya eksik gönderilmi? ise iade i?lemi yap?lamaz. ?ade etmek istedi?iniz ürünü size gönderilen faturan?n bütün kopyalar? ve iade nedeninizi bildiren bir not ile beraber bize göndermeniz gerekmektedir.

Ürünler mutlaka orijinal ambalajlar? ile beraber iade edilmelidir. Kullan?lm??, ambalaj? aç?lm??, tahrip edilmi? ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

Yukar?da belirtilen ko?ullar? ta??mayan ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.

Bir ürünü size teslim edildi?i hali ile iade etmelisiniz. Üründe herhangi bir bozulma, k?r?lma veya ürünle beraber gelen aksesuarlarda, kullanma k?lavuzlar?nda v.s. eksiklik, bozukluk olmas?, ürünün orijinal kutusu/ambalaj? üzerine kargo etiketi, koli bant? yap??t?r?lmas?, y?rt?lmas?, bozulmas?, deforme edilmesi, ürünün tekrar sat?labilirli?ini ortadan kald?raca??ndan, böyle ürünlerin iadesi kabul edilememektedir.

Ürün paketi koruyucu bir ambalaj/kutu içerisine konulmal? ve o ?ekilde kargoya verilmelidir. Ürün orijinal ambalaj?na herhangi bir kargo etiketi, bant, koli bant? yap??t?r?lmamal?d?r.

Ay?pl? Ürünün ?ade Ko?ullar?
Ambalaj?nda, etiketinde, tan?tma ve kullanma k?lavuzunda ya da reklâm ve ilanlar?nda yer alan veya sat?c? taraf?ndan bildirilen veya standard?nda veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteli?i etkileyen niceli?ine ayk?r? olan ya da tahsis veya kullan?m amac? bak?m?ndan de?erini veya tüketicinin ondan bekledi?i faydalar? azaltan veya ortadan kald?ran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ay?pl? mal olarak kabul edilmektedir.

Tüketici, mal?n teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ay?b? sat?c?ya bildirmekle yükümlüdür.

Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözle?meden dönme, mal?n ay?ps?z misliyle de?i?tirilmesi veya ay?p oran?nda bedel indirimi ya da ücretsiz onar?m isteme haklar?na sahiptir. Sat?c?, tüketicinin tercih etti?i bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklar?ndan biri ile birlikte ay?pl? mal?n neden oldu?u ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullan?mdaki di?er mallarda zarara neden olan hallerde imalatç?-üreticiden tazminat isteme hakk?na da sahiptir.

(Ay?pl? mal?n sebep oldu?u zararlardan sorumluluk için bkz: 14.06.2003 tarih ve 25138 say?l? Resmi Gazetede yay?mlanan Ay?pl? Mal?n Neden Oldu?u Zararlardan Sorumluluk Hakk?nda Yönetmelik)

Sitemizden sat?n ald???n?z tüm sanayi mallar?, imalatç? veya ithalatç? firman?n garantisi alt?ndad?r.

Sat?n ald???n?z ürünün ay?pl? olmas? halinde durumu teslim tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde yaz?l? olarak firmam?za bildiriniz.

Size en yak?n yetkili teknik servise giderek ürününüzün tamirini gerçekle?tirebilir ve bu sayede zaman tasarrufu da sa?layabilirsiniz.

(Ürüne ili?kin garanti belgesi ve tan?tma ve kullanma k?lavuzunu inceleyiniz.)

Tasarım ve Programlama: Mesut TUNGA