Sarp Elektronik  
Alışveriş Sepetiniz Sepetiniz Boş Tutar 0 TL
Şifremi Unuttum?
Gizlilik ve Güvenlik

Bu gizlilik ilkeleri Sarp Elektronik  taraf?ndan, Sarp Elektronik Sitesi'nin gizlilik konusundaki sorumluluklar?n?n tesbiti için haz?rlanm??t?r. A?a??daki maddeler www.Sarp Elektronik.com web sitesi üzerindeki bilgi toplama ve da??t?m? i?lemlerinin kurallar?n? içermektedir.

IP adresinizi sunucular?m?zdaki sorunlar?n giderilmesi ve internet sitemizi yönetmek için kullanaca??z. IP adresiniz, sizi ve al??veri? sepetinizi tan?mak ve aç?k demografik bilgilerinizin toplanmas? için kullan?lacakt?r.

Sitemizde al??veri? sepetinizin takibi ve ayn? reklamlar?n ard arda görülmesinin engellenmesi için Cookie'lerden yararlan?lmaktad?r. Cookie'lerden size ilgi alanlar?n?z do?rultusunda içerik sunulmas? ve tekrar tekrar ?ifre girmemeniz için ?ifrenizin saklanmas? gibi konularda yararlan?lmaktad?r.

Sitemiz içerisinde ba?ka sitelere de ba?lant?lar bulunmaktad?r. www.Sarp Elektronik.com adl? web sitemiz di?er sitelerin gizlilik politikalar? ve içeriklerinden sorumlu de?ildir.

Sitemizin kay?t formunda kullan?c?lar?m?z, ileti?im bilgilerini (isim, adres, telefon, email adresi gibi), hiçbir ?ekilde 3. ?ah?slarla payla??lmamaktad?r.

Üye Al?c?n?n Gizlilik Yükümlülü?ü
??bu www.Sarp Elektronik.com sitesinde yer alan tüm ürün ve hizmetlerin bilgi ve görsel malzemeleri aç?s?ndan Sarp Elektronik'nin Markalar?n Korunmas? hakk?nda Kanun Hükmünde Kararname, Patent Hukuku ve Haks?z Rekabetin Önlenmesine dair mevzuat hükümleri uyar?nca sair tüm haklar? sakl?d?r. Üye, i?bu web sitesi kapsam?nda sahip olaca?? her türlü bilgi ve görsel malzemenin Sarp Elektronik?ye ait oldu?unu, bu bilgi ve malzemeleri sakl? tutaca??n?, ba?ka yerde kullanmayaca??n? ve üçüncü ki?ilere hiçbir ?ekilde if?a etmeyece?ini kabul, beyan ve taahhüt eder."

Güvenlik
Sitemizde bilgi kayb?n?, bilginin izin verilmeyen kullan?m?n? ve izinsiz de?i?tirilmesini engellemek için, firmam?zca uygulanan güvenlik önlemleri bulunmaktad?r. Bu güvenlik önlemleri ?unlard?r:

  • 128 bit SSL Güvenlik sistemi kullan?lmaktad?r.
  • Mü?terilerin Kredi Kart? Bilgileri sistemimizde tutulmamaktad?r.
  • Sisteme giri? ?ifreleriniz veritaban?m?zda ?ifreli olarak durmaktad?r.

Bilgi Birle?tirilmesi
Sitemizde verdi?iniz bilgilerinizle üçüncü partilerden al?nan bilgiler birle?tirilmektedir. Kullan?c?lar?m?z siteye kay?t b?rakt?klar? her noktada, irtibat bilgilerinin firmam?z veya taraf?m?zca belirlenen firmalar taraf?ndan kullan?l?p kullan?lamayaca??n? belirtebilirler. Kullan?c?lar?m?z?n bu konuda yapt?klar? seçimi her zaman de?i?tirme hakk? vard?r. ?ste?ine ba?l? olarak kullan?c? siteye kayd?n? iptal ederek kendi bilgilerini veritaban?m?zdan silebilir.

Düzeltme / Yenileme
Kullan?c?lar?m?z sitemizde kay?tl? olan tüm bilgilerini diledi?inde de?i?tirme hakk?na sahiptir.

Tasarım ve Programlama: Mesut TUNGA